otevřít menu
Státy a oblasti
 • Česká Republika
  550
 • Slovensko
  191
 • Polsko
  2
 • Rakousko
  8
 • Maďarsko
  51
 • Slovinsko
  36
 • Chorvatsko
  6
 • Itálie
  2
 • Černá Hora
  0
 • Něměcko
  0
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Přečtěte si pozorně naše obchodní podmínky, díky jejich dodržování vše proběhne, jak má.

Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) pro cestovní agenturu INGTOURS s.r.o.

Tyto VOP upravují obstarávání služby cestovního ruchu nebo takovou kombinaci služeb cestovního ruchu, která není zájezdem.

 

         1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto VOP upravují práva a povinnosti cestovní agentury INGTOURS s.r.o. , IČO:  64255794, adresa sídla firmy 543 01
         Vrchlabí, Benecká ul. 921 ( dále jen CA ) a zákazníka ze smlouvy o obstarávání služby cestovního ruchu.

1.2.   CA se na základě smlouvy o obstarávání služby cestovního ruchu zavazuje obstarat zákazníkovi službu cestovního
         ruchu, a tuto službu mu prostřednictvím svých dodavatelů poskytnout.

1.3.   Službou cestovního ruchu se rozumí jednotlivá služba cestovního ruchu jako je doprava, ubytování, nájem dopravního
         prostředku nebo jiná služba cestovního ruchu a takové jejich kombinace, které nejsou zájezdem.

1.4.   CA se zavazuje obstarat službu cestovního ruchu ve sjednané kvalitě a zákazník se zavazuje zaplatit
         za to CA smluvenou cenu.

1.5.   Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze smlouvy o zájezdu se nepoužijí.

 

         2. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1.   Zákazník si na webových stránkách CA vybere službu, kterou nezávazně poptá prostřednictvím webového poptávkového
         formuláře nebo prostřednictvím e-mailu u CA.

2.2.   Smlouva o obstarávání služby cestovního ruchu je uzavřena, pokud zákazník potvrdí nabídku CA v rozsahu
         a ceně e-mailem. Tímto dojde k potvrzení smlouvy o obstarání služby mezi CA a zákazníkem. Potvrzením smlouvy
         ze strany zákazníka se považuje i výslovný souhlas zachycený i v telefonické nebo jiné komunikaci.

2.3.   Smlouva o obstarání služby cestovního ruchu je účinná:
         a/ Potvrzením zákazníka – viz. bod 2.2.
         b/ zaplacením zálohy nebo celé služby ve stanovené lhůtě dané CA.

2.4.   Informace o službách a nabídkách CA uvedené na webu CA nebo v jiných dokumentech sloužících k marketingu
         mají ilustrativní charakter a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.


 

          3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cena služby je sjednána v e-mailové komunikaci a je konečná.

3.2.    Cena služby je uvedena v CZK nebo EUR podle jednotlivého případu a včetně DPH.

3.3.    Zákazník je povinen zaplatit zálohu nebo celou částku služby vždy podle pokynů uvedených v e-mailu CA.
          Termín pro zaplacení zálohy nebo celé služby je odvislý od termínu realizace služby.

3.4.    Poskytnutá služba musí být vždy uhrazena zákazníkem nejpozději 10 dní před započetím objednané služby.

3.5.    CA je oprávněna upravovat termíny úhrady případně záloh podle povahy služby. Zda se jedná o dlouhodobě
          plánovanou službu nebo tkzv. „last minute“ službu na poslední chvíli.

3.6.    Zaplacením služby se rozumí připsání předmětné částky na účet CA uvedený v e-mailové korespondenci CA.
          Při úhradě služby je nezbytné vždy uvádět variabilní symbol služby přidělený CA.

3.7.    Objednané služby je možné částečně nebo plně uhradit i dárkovým poukazem vydaným CA nebo jinou formou
          poukázek ( Sodexo, Benefity.cz, Benefitplus, Gallery Beta ), příp. dalšími formami, které odsouhlasí CA.

 

          4. ZRUŠENÍ SLUŽBY A OSTUPNÉ ( STORNO )

4.1.    Zákazník i CA mohou před zahájením poskytování služeb odstoupit od smlouvy vždy. Účinky odstoupení
          nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé straně. Oznámení musí být provedeno vždy písemnou
          formou (e-mailem) nebo telefonicky s následným písemným potvrzením.

4.2.    Pokud zákazník odstoupí od smlouvy nikoliv z důvodu porušení povinností CA, je povinen zaplatit
          CA odstupné (stornopoplatky ).

          a/ více než 30 dnů před zahájením poskytnuté služby 30 % z ceny služby
          b/ v době kratší než 30 dnů před zahájením poskytnutí služby 100 % ceny služby

4.3.    CA je oprávněna ve výjimečných případech snížit výši stornopoplatku zákazníkovi, pokud její dodavatel(é)
          rovněž sníží nebo neúčtují penále přímo CA.

4.4.    Brání-li CA nebo jejímu dodavateli mimořádná a nepředvídatelná okolnost v poskytnutí sjednané služby, smluvní
          vztah mezi CA a zákazníkem zaniká. V tomto případě CA nabídne zákazníkovi jinou službu nebo poukaz na pozdější
          čerpání služeb v hodnotě ceny uhrazené zákazníkem. Pokud toto zákazník odmítne, vrátí mu CA celou
          jím zaplacenou částku.

          5. ODPOVĚDNOST ZA VADY a ŠKODY

5.1.   CA odpovídá za řádné poskytnutí služby.

5.2.   V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno, má zákazník právo
         tuto skutečnost vytknout jako vadu služeb. Zákazník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu,
         aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém.

5.3.   Má-li služba vadu a vytknul-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny  služeb ve výši
         přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u CA rovněž bez zbytečného odkladu.
         CA se k požadavku zákazníka na poskytnutí slevy vyjádří nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění
         reklamace zákazníkem, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta jiná.

5.4.   Pokud zákazník z jakýchkoliv důvodů na své straně nevyužije zcela nebo z části služby, na jejichž poskytnutí
         měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoliv nárok na slevu z ceny služeb.

         6. POJIŠTĚNÍ

6.1.   Pro účely obstarání služby cestovního ruchu není CA pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi
         předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů.

         7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.   Zákazník je srozuměn s tím, že CA je oprávněna pro účely opatření služeb cestovního ruchu a za účelem plnění
         zákonných povinností zpracovávat jeho osbní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné
         pasové údaje v rozsahu smlouvy ( v případě potřeby zjišťování vybraných služeb fotokopie cestovního dokladu),
         bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód
         rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích). Tyto údaje budou předány poskytovatelům
         služeb ( zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto poskytovatelích
         jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, které zákazník uzavřel.

7.2.   Pokud poskytovatel nebo CA zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, poskytne CA na žádost zákazníka
         informace o tom, zda existuje rozhodnutí EK o odpovídající ochraně osobních údajů.

7.3.   Zákazník bere na vědomí, že CA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu bodu 8.1. za účelem zasílání
         obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat

         telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CA nebo
         e-mailem zaslaným na e-mail:
info@ingtours.cz . V tomto případě nebude CA zákazníkovi dále zasílat obchodní
         sdělení ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje.

7.4.   Výše uvedená ustanovení čl.8 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník jednal (spolucestující).
         Rezervací jednotlivých služeb cestovního ruchu zákazník prohlašuje, že je souhlasy oprávněn za spolucestující
         osoby udělit, a to na základě ať už smluvního nebo jiného zastoupení.

7.5.   Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
         a/ odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií
         b/ požadovat přístup ke svým osobním údajům
         c/ požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů
         
d/ požadovat výmaz osobních údajů 
         e/ požadovat omezení zpracování osobních údajů
 
         f/ vznést námitku proti zpracování osobních údajů

         g/ podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
         adresa 170 00 Praha 7, ppl. Sochora 27.

        8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právním řádem.

8.2.  Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost uzavřených smluv,
        na ně ž se tyto VOP použijí.

8.3.  Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými
        soudy České republiky.

8.4.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který
        je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, tzv. ADR. Podrobné
        informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

8.5.  Zákazník, který si koupil službu či zboží přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít
        i platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporů online jsou uvedeny
        na http://ec.europa.eu/odr

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 11. 2023